දක්ෂිණ අධිවේගයේ මත්තල – කටුනායක වාහන අද සිට කහතුඩුව පිවිසුමෙන් පිටතට යැවීමට තීරණය කරයි

41

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මත්තල සිට කටුනායක දක්වා ගමන් ගන්නා සියලුම රථ වාහන අද සිට කහතුඩුව පිවිසුමෙන් පිටත් කර යැවෙන බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු මෙහෙයුම් ඒකකය පවසනවා.

ඊට හේතු වී ඇත්තේ කොට්ටාව, අතුරුගිරිය, කොතලාවල සහ කඩුවෙල යන පිවිසුම්වල සේවකයින් කිහිප දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වීමයි.

ඒ අනුව කහතුඩුව පිටවීමෙන් මුදල් ගෙවා රියදුරන්ට රථ වාහන පිටත්විය යුතු අතර අධිවේගී මාර්ගයේ කටුනායක දෙසට ඇති ඉදිරි පිටවීමකින් වාහන ඉවතට ගැනීමට අපේක්ෂා කරන රියදුරන්ට යළි කහතුඩුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයට පිවිස කටුනායක දෙසට ගමන් කළ හැකියි.

ඒ අනුව ගෙවීම් කවුළු විවෘතව පවතින ස්ථානවලදී පමණක් රියදුරන්ට මුදල් ගෙවීම් කළ හැකි බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු මෙහෙයුම් ඒකකය සඳහන් කළා.