සියළු බැංකුවලින් අද සිට විශේෂ ලිසිං පහසුකම්

35

මගී ප්‍රවාහන සේවයේ නියුතු ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයන්ට කොවිඩ්19 ව්‍යසනය හමුවේ සිදුවූ දුෂ්කරතා සහ සීමා පැණවීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔවුන් විසින් ලබා ගෙන ඇති ලීසිං පහසුකම් සඳහා අද සිට මාස හයක් හෝ ඊට අඩු කාල සීමාවක් සඳහා, ණය සහන යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දැනුම්දීමක් අනුවයි බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු, බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු සමාගම් විසින් එය ක්‍රියාවට නංවන්නේ.

මෙම ණය සහන යෝජනා ක්‍රමය සඳහා සුදුසුකම් ලබන ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයන් අතරට පොදු මගී ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්නන්, පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා, කාර්යාල මගී ප්‍රවාහන සේවා, ත්‍රි රෝද රථ ඇතුළු කුළී රථ සේවා ආදී පුද්ගලික මගී ප්‍රවාහන සේවා සපයන්නන් මෙන්ම සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා මගී ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්නන්ද ඇතුළත් වනවා.

මෙම ණය සහන ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන සුදුසුකම් ලත් ණය ගනුදෙනු කරුවන් විසින්, ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ලිඛිතව හෝ විද්‍යුත් ආකාරයෙන් අදාළ මූල්‍ය ආයතනය වෙත ලබන අප්‍රේල් 19 වැනි දින හෝ ඊට පෙර යොමුකල යුතුයි.

මෙම යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුළත් කල්බදු පහසුකම් සඳහා කිසිදු දඩ පොලියක් අය නොකරන ලෙස මූල්‍ය ආයතන දැනුවත් කර තිඛෙනවා.