සාමන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග පැවැත්වෙන කාලයන් සංශෝධනය කෙරේ

84

සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග පැවැත්විමේ කාළවකවානු සංශෝධනය කිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සදහා තෝරා ගැනිමට ගතවන කාලය අවම කිරීම මගින් අවම කාළසිමාවක් තුළ පළමු උපාධි සුදුසුකම ලබා ගැනිමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබාදිමටයි කැබිනට් අනුමැතිය ලැබි ඇත්තේ.