රාමසාන් මාසයේදී මක්කමට කොරෝනා එන්නත් ගත් අයට පමණක් අවසර ලබා දෙයි

25

රාමදාන් මාසය තුළදී ශුද්ධ වූ මක්කම නගරයට ඇතුලුවීමේදී කොවිඩ් මර්දන එන්නතක් ගත් පුද්ගලයන්ට පමණක් අවසර දීමට සවුදි අරාබි රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ අනුව මාත්‍රා 02 ම ගත් පුද්ගලයන්ට, දින 14 ක් තුළ පළමු මාත්‍රාව ගත් පුද්ගලයන්ට සහ පුර්ණ සුවය ලැබූවන්ට පමණක් මක්කම වන්දනාව සඳහා අවසර හිමිවනු ඇති.

කොවිඩ් තත්වය හමුවේ පසුගිය වසරේදී මක්කම වන්දනාව විදේශීය බැතිමතුන්ට අත්හිටුවා තිබුණා.