බිලියනයක් විදයම් කළත් හිටවපු ගසක් නැති මීතොටමුල්ල නාගරික උද්‍යාන ව්‍යාපෘතිය

166

නාගරික උද්‍යානයක් ඉදිකිරීමට සූදානම් වූ මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද කඩා වැටුණු ස්ථානයේ මේ වනවිට යටකර පස් දමා ඇති කසළ එතැනින් ඉවත් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි නාගරික උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම සඳහා අක්කර 22 භූමි ප්‍රමාණයක කසළ තුනීකර පස්පුරවා තණ පිදලි අල්ලා ඇතත් එහි උද්‍යානයක් ඉදිකිරීමට සුදුසු තත්ත්වයක් නොමැති බවයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අදහස වී ඇත්තේ.

රුපියල් බිලියනයක් පමණ ඊට වැයකොට ඇතත් බිලියනයක් වැය වන වැඩක් එහි සිදුවී නොමැති බවයි මේ වන විට අනාවරණය වී ඇත්තේ.

එලෙස වැය කරන ලද බිලියනයෙන් එහි තිබු කුණු කන්ද ඉවත්කිරීමට පවා හැකියාව තිබුණු බවයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරය පවසන්නේ.

2016 වසරේදී මෙම කුණු කන්ද කඩාවැටුණු අතර ඉන්පසු එහි තිබු කුණු තුනී කර ඒ මත පස්පුරවා නාගරික උද්‍යානයක් ඉදිකිරීමට එවකට පැවැති රජය පියවර ගත් නමුත් සිදුකර තිබුණේ කිසිඳු ප්‍රමිතියකන් තොරව පස්පුරවා පිදලි ඇල්ලීමක් පමණක් සිදු කළ ඇති අතර උද්‍යානයක් සඳහා කිසිදු සැළැස්මක් එහි නොතිබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

වියදමට සරිලන සංවර්ධනයක් එහි සිදුව නො තිබී ඇති අතර නාගරික උද්‍යානයකට සුදුසු තත්ත්වයක් අදාළ ව්‍යාපෘතියේ නොමැති බවත් එහි ඇති කසළ ඉවත් කළ යුතු බවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තිරණය කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා වන අධ්‍යයනයක් මේ වනවිට සිදුවෙමින් පවතිනවා.