විදෙස් ආයෝජකයන්ට පහසුකම් සලස්වන්න ආයෝජන කලමණාකරණ කමිටුවක් පත් කරයි

23

විදෙස් ආයෝජකයින්ට පහසුකම් සැලසීම සදහා ආයෝජන කලමණාකරණ කමිටුවක් පත්කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් මෙම කමිටුවට අදාල අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහ ආයෝජන මණ්ඩල සභාපතිවරයාද ඇතුලත්.

විදෙස් ආයෝජන සදහා කඩිනමින් අනුමැතිය ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම මෙම කමිටුවේ මුලික කාර්යයක් බවට පත් කිරීමටයි කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත්තේ.